ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี